รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสกลนคร

1.นายนคร  อิ่มบริบูรณ์

รักษาราชการ  16 ต.ค.45-8 ม.ค.46

2.นายนคร  อิ่มบริบูรณ์

9 ม.ค.46 – 31 พ.ค.47

3.นายปรีชา  สุวรรณโสภี

15 ก.ค.47 – 11 ต.ค.47

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

1.นาย สุพล   จันทร์เภา

13 ต.ค.47 – 30 ก.ย.50  

  2.นางสาวศิริมา  คณาบรรจง

1 ต.ค.50 – 30 ก.ย.51

  3.นายสมชัย  ชีพสุมล

2 ต.ค.51 – 2 พ.ย.53

  4.นายพันเลิศ  สุดจิตร์

3 พ.ค.53 – 1 พ.ค.54

  5.นางสุชาดา  ศิริกุล

3 พ.ค.54 – 30 ก.ย.54

  6.ว่าที่ร้อยตรี ธีระชัย  วงษ์วิโรจน์

1 ต.ค.54 – 1 ต.ค.55

  7.นางวัลภา  เดชากิจไพศาล

1 พ.ย.55 – 30 ก.ย.62

  8.นาย สงวน  สุธรรม

21 ก.พ.63- 


Share: