banner_12_08_65
APPF_web
new_bannerวันที่5ธันวา_64
Banner_131064_PR
Banner
Print
SocialWelfareBanner_WEB
slider_mailgothai
Banner_Poster
ProtectionChildApp
DEP_Shop_64
10CanDoIt
BannerMso_anticorruption01122563_v2
122787031_372016690899177_7242801635885166186_o
banner-knowcovid19
Illustrator_unXFe9XEjg
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว เด่น

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน one home ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง”

ข่าว สาร

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคคลเข้ารับการสัญหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ วิจัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ QR CODE เอกสารแนบ และใบสมัคร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์, รูปกิจกรรม ไม่มีความเห็น
โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ที่ถีอครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าร่วมโครงการและส่งแบบรายงานการเลือกพื้นที่เป้าหมายในจังหวัด

Read More »
รูปกิจกรรม ไม่มีความเห็น

รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link

e-service

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สายด่วน 1300สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

161766
Total Visitors
99
Visitors Today
12
Live visitors
161766
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ถ.สกลกาฬสินธ์ุ  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

 042-711-439 ถึง 40

เด็กแรกเกิด 042-712-454

 amnat-mso@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial