สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงบุญขวัญข้าว ศรีทัพไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564


Share: