พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔


Share: