การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชีวัดที่ 9

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัดย่อย (10 ข้อมูล)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

การประเมิณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial